สารสนเทศกรมประมง  

 
 
 
   
รายละเอียด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540   

 

มาตรา7
 7(1) โครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
 7(2) หน้าที่รับผิดชอบ 2559
 7(3) แผนที่ตั้งสำนักงาน
 7(4) ติดต่อเรา
 7(5) -

 

มาตรา 9 
9(1)  -
9(2)  -
9(3)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

      ประจำปีงบประมาณ 2561
  -  ผลการปฏิบัติราชการ(กพก.ภารกิจร่วม) 2561 
  -  ผลการปฏิบัติราชการ (กพก.ภารกิจร่วม) 2561 

      ประจำปีงบประมาณ 2560
  -  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม-ตัวชี้วัด 2560  
  -  เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ปี 2561 
  -  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 
  -  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  -  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  -  แผนการจัดสรรงบประมาณกลุ่ม/ศูนย์ ปี 61  
     
    ปีงบประมาณ 2561

  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2561  
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2561 
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2561 
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2561  
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์  2561  
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2561 
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธุันวาคม  2560
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน  2560  

  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2560 
 

   
ประจำปีงบประมาณ  2560
  -  แบบรายงานการประเมินผลฯ ด้านบัญชี ปี 60 (1) 
  -  แบบรายงานการประเมินผลฯ ด้านบัญชี ปี 60 (2) 
  -  แบบรายงานการประเมินผลฯ ด้านบัญชี ปี 60 (3) 
  -  แบบรายงานการประเมินผลฯ ด้านบัญชี ปี 60 (4)
  -  แบบรายงานการประเมินผลฯ ด้านบัญชี ปี 60 (5)
  -  แบบรายงานการประเมินผลฯ ด้านบัญชี ปี 60 (6)
  -  แบบรายงานการประเมินผลฯ ด้านบัญชี ปี 60 (7)
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2560  

  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2560  
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2560 
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2560 
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2560              
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2560
 
-  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม  2560  
 
-  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 
-  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2560   
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2559
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดืนอพฤศจิกายน 2559
  -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2559


9(4) คู่มือตรวจฟาร์มพ่อแม่พันธุ๋ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์
 

ปีงบประมาณ 61
- จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 61 
- จ้างเหมาบริการงานดูแล รักษาต้นไม้ ปี 61
- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 61  
- จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 1 ปี 61 
- จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 2 ปี 62 

ประจำปีงบประมาณ 2561
  -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จำนวน  8 ราย  

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
ประกาศ กองฯ 

เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสำนักงาน 2 ห้องฯ 
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรฯ  
ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นบน 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ปี 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ปีงบประมาณ  2558 

สรุป สขร. ประจำปีงบประมาณ 2561


  -   ประจำเดือนมิถุนายน  2561  

  -   ประจำเดือนพฤษภาคม 2561    

   -  ประจำเดือนเมษายน 2561 

   -  ประจำเดือนมีนาคม 2561  
   -  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561
   -  ประจำเดือนมกราคม  2561
   -  ประจำเดือนธันวาคม  2560  
   -  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2560   
   -  ประจำเดือนตุลาคม  2560 
 
สรุป สขร. ประจำปีงบประมาณ  2560

- ประจำเดือนกันยายน 2560  
- ประจำเดือนสิงหาคม 2560  

-  ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 
-  ประจำเดือนมิถุนายน  2560
 
-  ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 
-  ประจำเดือนเมษายน 2560   
-  ประจำเดือนมีนาคม  2560  
-  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
-  ประจำเดือนมกราคม  2560

สรุป สขร.ประจำปี  2559

ประจำเดือนธันวาคม 2559   
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  

ประจำเดือนตุลาคม  2559  

ประจำเดือนกันยายน 2559  
ปรจำเดือนสิงหาคม 2559  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ประจำเดือนเมษายน 2559
ประจำเดือนมีนาคม 2559
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประจำเดือนมกราคม 2559


สรุป สขร. ประจำปี 2557-2558

ประจำเดือนธันวาคม 2558
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ประจำเดือนตุลาคม 2558
ประจำเดือนกันยายน 2558
ประจำเดือนสิงหาคม 2558
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
ประจำเดือนเมษายน 2558
ประจำเดือนมีนาคม 2558
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ประจำเดือนมกราคม 2558
ประจำเดือนธันวาคม 2557
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ประจำเดือนตุลาคม 2557
ประจำเดือนกันยายน 2557
ประจำเดือนสิงหาคม 2557
ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ประจำเดือนมิถุนายน 2557
ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
ประจำเดือนเมษายน 2557
ประจำเดือนมีนาคม 2557
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประจำเดือนมกราคม 2557


ประกาศ ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
เรื่อง  ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด  
ราคากลาง


ควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง
แบบ ปย.2  
แบบ ปย.3  

9(5)  -
9(6)  -
9(7)  -

   
© ALLROUNDER