สารสนเทศกรมประมง  

 
 
 
   
รายละเอียด

 


บุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

ดร.พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข ผู้อำนวยการกองฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางรัญทม  คงทรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล

น.ส.สุจิตรา เพชรคง หัวหน้ากลุ่มฯ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์

นายพลชาติ  ผิวเณร หัวหน้ากลุ่มฯ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธ์ุ

นางศรีจรรยา เข็มกลัด หัวหน้ากลุ่มฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี 

นายคงภพ  อำพลศักดิ์ ผอ.ศพก.ปทุมธานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

นายสมนึก  คงทรัตน์ ผอ.ศพก.อุตรดิตถ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

นายสมศักดิ์  รุ่งทองใบสุรีย์ ผอ.ศพก.บุรีรัมย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

นายกฤษณุพันธ์  โกเมนไปรรินทร์ ผอ.ศพก.เพชรบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร

นายสง่า  ลีสง่า ผอ.ศพก.ชุมพร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช 

นายวีระ เจริญพักตร์ ผอ.ศพก.นครศรีธรรมราช

   
© ALLROUNDER