สารสนเทศกรมประมง  

 
 
 
   
รายละเอียด

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

ประกาศกองฯ  เรื่อง ผลการประเมินของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2559       

ประกาศกองฯ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2559  
ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผอ.ศูนย์ หัวหน้ากลุ่มฯ รอบการประเมินที่ 2/2559
ประกาศกรมประมง เรื่อง เชิญชวนผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลดราคาปัจจัยการผลิต เข้าร่วม 
"โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ฤดูการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง"
ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ   

   
© ALLROUNDER