รายละเอียด
ฮิต: 1236

ควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน  ประจำปีงบประมาณ  2558
1.  แบบติดตาม ปย.3 (ฉบับแก้ไข)   

2.  แบบติดตาม ปย. 2 (ฉบับแก้ไข) 

1.  แบบติดตาม ปย.2 
2.  แบบติดตาม ปย.3 
3.  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.) 
4. แบบ ปย.๑  
5. แบบ ปย. ๒