สารสนเทศกรมประมง  

 
 
 
   

เนื้อหา

รายละเอียด

ตัวชี้วัดรายบุคคล
รอบการประเมินที่ 1/2560
 

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวฺ์น้ำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์
ผู้อำนวยการ ศพก.ปทุมธานี
ผู้อำนวยการ ศพก.อุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการ ศพก.บุรีรัมย์
ผู้อำนวยการ ศพก.ชุมพร
ผู้อำนวยการ ศพก.เพชรบุรี
ผู้อำนวยการ ศพก.นครศรีธรรมราช


 


   
© ALLROUNDER