สารสนเทศกรมประมง  

 
 
 
   
รายละเอียด

วิสัยทัศน์ (Vision)
            วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำพันธุ์ดี ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

พันธกิจ (Mission)
   1.   พัฒนางานวิจัยเพื่อการผลิตสัตว์น้ำพันธุดี
   2.   เก็บรวบรวมและดำรงพันธุ์สัตว์น้ำ
   3.   พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

 

 

 

 


   

ผู้บริหารกองฯ  

 

นายสมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

   

ลิงค์ออนไลน์  

 

 

 

 

 

 

 


   
© ALLROUNDER