สารสนเทศกรมประมง  

 
 
 
   
รายละเอียด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

-  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี
   เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-  ประกาศ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
   เรื่อง  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ   
-  ประกาศ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์
   เรื่อง  ประกาศราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 
-  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร
   เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์   
-  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี
   เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    

-  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์
   เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตรจำนวน 10 บ่อ 
-  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 
   เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง  
-  ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  
-  ราคากลางยาม ปี 60   
-  ประกาศสถาบันฯ เรื่องสอบราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 60    
-  ประกาศผลการเสนอประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปี 59  
-  ประกาศจ้างยาม 59
-  ราคากลางรักษาความปลอดภัย 59
-  ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
-  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
-  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 


   
© ALLROUNDER