Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย [E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

12ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
25/254744-0-60-14-5-222การเจริญเติบโตและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างปลาแรด 5 แหล่งเพาะเลี้ยงสมนึก คงทรัตน์
พลชาติ ผิวเณร
ถาวร จีนหมิก
36/255651-0536-51050ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ำป่าสักตอนล่างสุชาติ ผึ่งฉิมพลี
ฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์
42/255250-0600-50019ผลของสารประกอบเชิงซ้อนไซโคลเด็กซ์ตรินต่อระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลและการเจริญของไข่ปลากดแก้วพลชาติ ผิวเณร
วัฒนะ ลีลาภัทร
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์
ถาวร จีนหมิก
2754 /255252-0604-52072ผลของฮอร์โมน 17 estradiol ต่อการแปลงเพศกบนาให้เป็นเพศเมียสุชาติ จุลอดุง
สง่า ลีสง่า
เมตตา ทิพย์บรรพต
2765/255251-0600-51018ผลของการใช้ฮอร์โมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนานต่อปริมาณและคุณภาพน้้าเชื้อปลากดแก้วทั้งในรูปน้้าเชื้อสดและน้้าเชื้อแช่แข็งพลชาติ ผิวเณร
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์
ทองอยู่ อุดเลิศ
2771/255349-0604-49169การปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอโดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์
สง่า ลีสง่า
สุชาติ จุลอดุง
2783 /255349-0600-49163การชักนาให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้าใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordataโดยการฉายรังสีแกมม่าสุจิตรา เพชรคง
สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์
ชมพูนุช มรรคทรัพย์
2794/255352-0603-52014เปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาช่อนจาก ๓ แหล่งเพาะเลี้ยงประชุม ดวนใหญ่
สมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์
สุภัทรา อุไรวรรณ์
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
บุญโฮม เอี่ยมสอาด
2805 /255352-0600-50023การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ของใบพายอัลบิด้า ในประเทศไทยด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพีเบญจพร สัมฤทธิเวช
สุจิตรา เพชรคง
สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์
2816 /255352-0600-50024ใบพายเขาใหญ่และความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการพัฒนาพันธุ์เบญจพร สัมฤทธิเวช
สุจิตรา เพชรคง
สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์
ชมพูนุช มรรคทรัพย์
2827/255349-0603-49166เปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอด และผลผลิต ระหว่าง ปลานิลเพศผู้ปลานิลแปลงเพศ และปลานิลทริพลอยด์สมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรี
ประชุม ดวนใหญ่
บุญโฮม เอี่ยมสอาด
วัชรพงษ์ มั่นหมาย
2838/255349-0600-49164ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อไม้น้าใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordataสุจิตรา เพชรคง
สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์
ชมพูนุช มรรคทรัพ
2849/255349-0600-49165ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อไม้น้าใบพาย ชนิด Cryptocoryne albidaสุจิตรา เพชรคง
สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์
ชมพูนุช มรรคทรัพย์
2851/255550-0603-50020เปรียบเทียบประสิทธิภาพปลาตะเพียนขาวเพศเมียที่ผลิตจากพ่อพันธุ์ ไจโนจีนีติกนีโอเมล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2สมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์
ประชุม ดวนใหญ่
ฤทธิกร ศรแก้ว
วรพจน์ ทิพยกุลานนท์
2866/254747-0-60-74-6-080การเก็บรักษาน้้าเชื้อปลานิลโดยวิธีแช่แข็งพลชาติ ผิวเณร
คงภพ อ้าพลศักดิ์
ถาวร จีนหมิก
ชมพูนุช มรรคทรัพย์
2873/255150-0604-50022เปรียบเทียบลักษณะสำคัญเชิงเพาะเลี้ยงระหว่างปลานิลสีแดงเพศผู้ ๔ แหล่งเพาะเลี้ยงนพพร สิทธิเกษมกิจ
กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์
เมตตา ทิพย์บรรพต
2887/254847 0602 47134ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสำคัญเชิงเพาะเลี้ยงระหว่างปลานิลแดงเพศผู้ 4 สายพันธุ์ ที่เลี้ยงในกระชังสุทัศน์ เผือกจีน
อิสระ สุวิทยาภรณ์
ทองอยู่ อุดเลิศ
2901/254138-01-43-09-1-215-299-028ลักษณะความสัมพันธุ์ทางพันธุกรรมของปลาในวงศ์ปลาสลาดที่พบในประเทศไทยจรัลธาดา กรรณสูตร
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
2912/254746-0000-46088การวิเคราะห์ความเป็นพ่อแม่ลูกของกุ้งกุลาดำโดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซททัลไลซ์ ศรีรัตน์ สอดศุข
2924/254439-2-34-02-1-111-026-008ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากดเหลืองในประเทศไทยพนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
สง่า ลีสง่า
ศรีรัตน์ สอดศุข
ภาณุ เทวรัตน์มณีกุล
กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์

12ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »