กลุ่มบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 28 October 2016 02:32

มีหน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง 6 แห่ง

1.  หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร

2. หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงตาก

3. หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงเชียงราย

4. หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงชัยภูมิ

5.  หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี

6. หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงนครศรีธรรมราช


หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆด้านเครื่องจักรกลและยานพาหนะ พัฒนางานด้านวิศวกรรมประมง ประดิษฐ์ ดัดแปลง ซ่อมสร้างเครื่องมือกล เครื่องจักรกลทางบกและทางน้ำ

(2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ ดำเนินการ และควบคุมงานการขุดลอก และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ

(3) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินการขุดลอก และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) บูรณะปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดบ่อเลี่ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของกรม

(5) บริหารจัดการเครื่องจักรกลในความรับผิดชอบ วางแผนการใช้ การซ่อมบำรุงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมสร้างเครื่องจักรกล และยานพาหนะให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วงงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Last Updated on Monday, 07 November 2016 13:03
 

หน่วยงานเครือข่าย

สถิติการเข้าชม

Content View Hits : 44456