ผลการปฏิบัติงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ // ห้องปฏิบัติการทางเคมี และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 Home ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

การให้บริการของกลุ่มงานวิจัยมาตรฐานและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ำ

   ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต/นำเข้า/ขาย และการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ (download)

   การขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์น้ำ (download)

   การขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์น้ำ (download)

   การขออนุญาตขายอาหารสัตว์น้ำ (download)

   การขอนำเข้าอาหารสัตว์น้ำ (download)

   ขั้นตอนการขออนุญาตแก้ไขรายการขึ้ทะเบียนอาหารสัตว์น้ำ (download)

   การขอหนังสือรับรองการส่งออก (download)

    ขั้นตอนการออกหนังสืออนุญาตนำเข้าและใบรับรองอาหารสัตว์ (download)

    อัตราค่าธรรมเนียม (download)

 

                                                                                                                     

 ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต/นำเข้า/ขาย และการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์      

 (download)          
 การขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์น้ำ (download)
 การขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์น้ำ  (download)
 การขออนุญาตขายอาหารสัตว์น้ำ (download)
 การขอนำเข้าอาหารสัตว์น้ำ (download)
 ขั้นตอนการขออนุญาตแก้ไขรายการขึ้ทะเบียนอาหารสัตว์น้ำ (download)
 การขอหนังสือรับรองการส่งออก (download)
 ขั้นตอนการออกหนังสืออนุญาตนำเข้าและใบรับรองอาหารสัตว์ (download)
 อัตราค่าธรรมเนียม (download)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2015 เวลา 17:11)