"ค่่านิยมหลักของกรมประมง We are FISHERIES F = Friendly มีความเป็นมิตร I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart มีความสง่างาม H = Happiness มีความสุข E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility มีความรับผิดชอบ I = Intelligence มีความฉลาด E = Energy มีพลังและกำลังความสามารถ S = Simplicity มีความเรียบง่าย"

ประกาศย้ายเว็ปไซต์


 
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน !!
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
 
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การให้บริการของศูนย์ฯ ได้ที่