ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
 
 (สัตว์น้ำชนิดใหม่, ปรับปรุงราคาสัตว์น้ำ)
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน ๒๕๖๑