ประกาศศูนย์ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง รายละเอียด New (15/2/2562)

ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด New 21/01/2562

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด New 12/09/2561

ระกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง รายละเอียด New (17/08/2561)

ระกาศศูนย์ฯ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด New 03/08/2561

*ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด New 16/07/2561

ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รายละเอียด) New 14/06/2561

*ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด

*ประกาศกรมประมง  เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด (์ลงวันที่ 24/05/61)

*ประกาศ รายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (รายละเอียด) 30/04/61

*ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 152 รายการ รายละเอียด 

*ประกาศกรมประมง  เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด (์NEW 19/04/61)

*ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบประมาณ 2561 (รายละเอียด)30/11/60

*ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด) 29/09/60

*ประกาศ รายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด) 28/08/2560

*ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)

*ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง และพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)

* รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)

* รายงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

          * รายงานประจำปี 2556-2557 (รายละเอียด)

*************************************************************************************************