ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 

นางวันทิพย์ ไทยปรีชา 

พนักงานพิมพ์ ส 2


 

นายรินทร พึ่งกุล 

นายท้ายเรือ ส 2

 

นายบุญเลิศ เงินขาว 

นายท้ายเรือ ส 2

 

นายนันทณัฐ รัตนธนาสุวรรณ์ 

ช่างเครื่องเรือ ช 1

 

นายสมพร นาคเกษม 

ช่างเครื่องยนต์ ช 2

 

นายศรีไพร พันธ์พงษ์ 

ช่างปูน ช 2

 

นายสมชาย ประเสริฐเขียว 

ช่างปูน ช 2

 

นายสมเคน สามัคคี 

ช่างปูน ช 2

 

นายสนาม ผินอินทร์ 

ช่างไม้ ช 2

 

นายเกรียงไกร ถ้ำทอง 

ช่างไม้ ช 2

 

นายสมศักดิ์ มั่นใจ 

ช่างไม้ ช 2

 

นายสมาน ทองสุข 

ช่างไม้ ช 2

 

นายอำพนธ์ อบสุข 

พนักงานขับรถยนต์ ส 1

 

นายพนม หงษ์อ่อน 

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1

 

นายจรัส หิมะ 

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1

 

นายอนันต์ พงษ์ประสิทธิ์ 

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1

 

นายโอภาส คงน้อย 

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1

 

นายวิรัชร์ อินทร์ประสงค์

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1

 

นายบุญช่วย วันมา 

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1

 

นายเรณู พูลทะจิตร์ 

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1

 

นายวิทยา แอ่งบัวใหญ่ 

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1

 

นายสุรพล คลังสิน 

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1

 

นางศิริวรรณ หิตโกเมท 

พนักงานพิมพ์ดีด ส 3

 

นางบานเย็น คงน้อย

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 1

 

นางนิตยา ยิ้มศรี 

พนักงานพิมพ์ดีด ส 2

 

นายประโรม พูลทะจิตร 

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1

 

นายจำรัส พูลทะจิตร 

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1

นางสุชาดา คำดี

ช่างเขียน ช 2