ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 

นายประพาพันธ์  คงขำ

เจ้าหน้าที่ประมง 

 

นายฉัตรชัย คำสอน 

เจ้าหน้าที่ประมง 

 

นายมานพ อิ่มทอง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

 

นางสาวพินิตา คงน้อย 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

 

นายธนาพันธ์ พูลทะจิตร 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

 

นายสกล สัมฤทธิ์ตระกูล 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

นายธราวุฒิ พูลทะจิตร์

พนักงานผู้ช่วยประมง

นางสาวพรรณอร หงษ์อ่อน

พนักงานผู้ช่วยประมง

นางสาวณัฐฐิณัน แจ้งกระจ่าง

พนักงานผู้ช่วยประมง