ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 

นางสมควร เดชปาน 

คนงานประมง 

 

นายอมรินทร์ เผือกจีน

คนงานประมง 

 

นางมะลิ เทพแก้ว 

คนงานประมง