โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก

              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลุกปลานิล ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ขนาดความยาว ๓-๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว จากบ่อดินในบริเวณพระตำหนักสวนจิตรดา แก่กรมประมงไปขยายพันธุ์ แจกให้ราษฎรนำไปเพาะเลี้ยง หลังจากนั้นมาใด้มีการศึกษาค้นคว้าต่างๆ เกี่ยวกับปลานิลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านพันธุ์กรรม อาหาร โรค และเทคนิคการเพาะเลี้ยงต่างๆ โดยกรมประมง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายปัจจัยการผลิต  ทำให้การเพาะเลี้ยงปลานิลมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ทั้งประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากปลานิลเป้นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อขาว รสชาติอร่อย สามารถประกอบอาหารใด้หลายชนิด ทั้งลาบ ต้มยำ เผาเกลือ เมี่ยงปลา สเต๊กปลา ปลาส้ม ปลานิลแดดเดียว ทำให้ปลานิลใด้รับความนิยมในการผลิตและการบริโภคมากขึ้นเป็นลำดับ 

              ในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงปลานิลใด้ขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศ ทำให้ปลานิลกลายเป็นปลาน้ำจืดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป้นอันดับ ๑ ของไทยโดยมีปริมาณผลผลิตกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ในปี ๒๕๕๒ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศใด้เป็นอย่างดี การส่งออกมีตลาดหลักสำคัญอยุ่ที่สหภาพยุโรป รองลงมาคือประเทสในกลุ่มตะวันออกกลางและสหรับอมเริกา โดยในปี ๒๕๕๒ มีปริมาณผลผลิตปลานิลส่งออก ๑๔,๑๐๓ ตัน มุลค่าการส่งออกสุงถึง ๑,๑๕๓ ล้านบาท จวบจนถึงปัจจุบันตลาดผุ้บริโภคทั้งในและต่างประเทศยังมีความต้องการปลานิลในปริมาณสูง จึงส่งผลให้การเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ยังมีลุ่ทางที่แจ่มใส ทั้งนี้หากใด้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิดอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเพาะเลี้ยงจนถึงการแปรรูป โดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานเป็นสำคัญ เชื่อว่าจะช่วยยกระดับให้สินค้าปลานิลมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใด้มากและสามารถนำรายใด้เข้าประเทสอีกทางหนึ่ง

             เพื่อเป้นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลให้เกิดเป้นรูปธรรม กรมประมงจึงใด้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออกขึ้นดดยมีวัตถุประสงคืรวบรวมองคืความรุ้จากปราชญ์ปลานิลทั่วประเทส จำนวน ๕๐ รายใน ๕๐ จังหวัด เพื่อเผยแพร่เทคนิคการเลี้ยงที่เพิ่มคุณภาพผลผลิตปลานิลขระที่ลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกรผุ้เลี้ยงปลานิล และพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลให้เกิดความเข้มแข็ง สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเพื่อให้เกิดการพัมนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวืน้ำที่ดี (GAP) ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด โดยจัดเทศการกินปลานิลประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้นในจังหวัดตามภาคต่างๆ ๑๐ จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใด้รับรู้ถึงกระบวนการผลิตปลานิลที่มีคุรภาพตามมาตรฐาน GAP และหันมาบริโภคปลานิลมากขึ้น เป้นการสร้างแรงจุงใจให้เกษตรกรผุ้เพาะเลี้ยงปลานิลผลิตอาหารปลอดภัย ทำให้เกิดรายใด้และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป้นอยุ่ให้ดีขึ้นและยังเป้นการเปิดโอกาศให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้ระหว่างกันใด้อีกด้วย