รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้า/ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์


.หลวงอนันต์ มัตสยพิทักษ์ (ชวน วรรธโรทัย)
เมษายน ๒๔๗๓ - มีนาคม ๒๔๗๔

.หลวงมัศยจิตรการ (ประสพ ตีระนันทน์)
มีนาคม ๒๔๗๔ - กันยายน ๒๔๗๔

๓.หลวงอนันต์ มัตสยพิทักษ์ (ชวน วรรธโรทัย)
กันยายน ๒๔๗๔ - มกราคม ๒๔๗๕

bun

.ร.อ.อ.บุญช่วย อินทรัพรรย์
มกราคม ๒๔๗๕ - กันยายน ๒๔๗๖

๕.หลวงอนันต์ มัตสยพิทักษ์ (ชวน วรรธโรทัย)
กันยายน ๒๔๗๖ - มกราคม ๒๔๗๗

๖.นายธน ศีตะจิตต์
มกราคม ๒๔๗๗ - กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔


๗.นายสงัด ไนคีตะเสน

กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔ - กันยายน ๒๔๘๕


๘.นายเดช จิตตา
กันยายน ๒๔๘๕ - กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖

๙.นายธน ศีตะจิตต์
กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ - มกราคม ๒๔๙๐

 chead

๑๐.นายเชิดชาย อมาตยกุล
มกราคม ๒๔๙๐ - มิถุนายน ๒๔๙๑

๑๑.นายสนั่น ร่วมรักษ์
มิถุนายน ๒๔๙๒ - สิงหาคม ๒๔๙๕

๑๒.นายอำพล พงศ์สุวรรณ
สิงหาคม ๒๕๔๙ - กรกฎาคม ๒๔๙

๑๓.นายสวัสดิ์ บุญไทย
สิงหาคม ๒๔๙๘ - เมษายน ๒๕๐๑

๑๔.นายอารีย์ สิทธิมงค์
เมษายน ๒๕๐๑ - มีนาคม ๒๕๐๔

๑๕.นายไหว ภิญโญ
มีนาคม ๒๕๐๔ - เมษายน ๒๕๐๘

๑๖.นายบรรลือ ลักษณะบุตร
เมษายน ๒๕๐๘ - เมษายน ๒๕๑๐

img_101111

๑๗.นายวีนัส บุณยรัตนผลิน
พฤษภาคม ๒๕๑๐ - มีนาคม ๒๕๒๒

img_1013333

 ๑๘.นายบุญให้ ทองสมุย
มีนาคม ๒๕๒๒ - กรกฎาคม ๒๕๒๔

๑๙.นายปราโมทย์ สุวรรณศาสตร์
กรกฎาคม ๒๕๒๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

๒๐.นายสวัสดิ์ บุญไทย
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ - มกราคม ๒๕๒๖


๒๑.นายประกอบ รอดโพธิ์ทอง

มกราคม ๒๕๒๖ - มกราคม ๒๕๒


๒๒.นายเข็มชาติ  นิ่มสมบูรณ์

พฤศจิกายน ๒๕๒๗ - ธันวาคม ๒๕๓๖

๒๓.นายวัฒนะ  ลีลาภัทร
ธันวาคม ๒๕๓๖ - ธันวาคม ๒๕๓๙

๒๔.นายสมหวัง  พิมลบุตร
เมษายน ๒๕๔๐ - กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

๒๕.นายชัยศิริ  ศิริกุล
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ – สิงหาคม ๒๕๔๙

๒๖.นายธราพันธ์  วัฒนะมหาตม์
สิงหาคม ๒๕๔๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

๒๗.นายถาวร  จิระโสภณรักษ์
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๒๘.นายชุติพงค์  ว่องส่งสาร
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน