ประวัิติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

(สถานีประมงแห่งแรกของประเทศไทย)

๒๕๐๒ สถานีประมง (บึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกองบํารุงพันธุ์สัตว์น้ำ
๒๕๑๒ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกองบํารุงพันธุ์สัตว์น้ำ
๒๕๑๘ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกองประมงน้ำจืด
๒๕๓๐ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในแผนการปรับโครงสร้างโดยยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และมีสถานีประมงน้ำจืดภายใตสังกัดดังนี้
          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
          - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร
          - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร
          - สถานีประมงน้ำจ้ืดจังหวัดอุทัยธานี

๒๕๓๓ กรมประมงไดแบ่งสวนราชการตามกรอบอัตรากําลัง ๓ ปจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด และมีสถานีประมงน้ำจืดภายใตสังกัดดังนี้

          ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค
          - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร
          - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร
          - สถานีประมงน้ำจ้ืดจังหวัดอุทัยธานี

๒๕๔๕ ไดมีกฎกระทรวงแบ่งสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการปรับโครงสร้างของกรมประมงเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และมีสถานีประมงน้ำจืดภายใตสังกัดดังนี้

           ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค
           - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร