M._wycki_
ชื่อไทย
กดหม้อ กดมรกต กดดำ
ชื่อสามัญ Black Catfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemibagrus wycki (Bleeker, 1858)
ลักษณะเด่น หัวมีขนาดใหญ่กว้างและแบน ร่องกลางหัวยาวถึงฐานของ occipital processขอบกระดูกปิดเงือกมีสีขาว ขอบครีบหางมีสีขาว หนวดมีสีดำ ขอบด้านนอกของหนวดมีสีขาว
ลักษณะทั่วไป  ลำตัวค่อนข้างยาวหรือสั้นป้อม หัวมีขนาดใหญ่กว้างและแบน ตาเล็กอยู่ค่อนทางด้านบนของหัว ร่องกลางหัวยาวถึงฐานของ occipital process มีหนวด 4 คู่ จุดเริ่มต้นครีบหลังอยู่หน้าจุดเริ่มต้นครีบท้องมาก ครีบหลังมีก้านครีบแข็งอันที่ 2 หยักคล้ายฟันเลื่อย ครีบไขมันยาว มีจุดเริ่มต้นครีบไขมันอยู่หน้าจุดเริ่มต้นครีบก้น ครีบหูยาวไม่ถึงครีบท้อง ครีบหางเว้าลึกคล้ายส้อม  แพนหางบนยาว เส้นข้างตัวสมบูรณ์ ในปลามีชีวิต ส่วนหัวและลำตัวมีสีดำเข้ม บริเวณใกล้ตาและท้องมีสีขาวหรือจาง ขอบกระดูกปิดเงือกมีสีขาว ขอบครีบหางมีสีขาว หนวดมีสีดำ ขอบด้านนอกของหนวดมีสีขาว
ที่อยู่อาศัย  เคยพบในบึงบอระเพ็ด แต่ยังพบในแม่น้ำจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท
นิสัยการกินอาหาร  ปลา
วิธีทำการประมง  ข่าย ลอบ
ประโยชน์ ปรุงอาหาร แปรรูป ปลาสวยงาม