ปลาสือตอลายใหญ่ Datnioides pulcher (Kottelat, 1989)

ปลาซิวหางแดง Rasbora borapetensis (Smith), 1934