จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
  
เดือน
2555 2556
มกราคม

169

1,097
กุมภาพันธ์

300

848
มีนาคม

443

825
เมษายน

908

1,083
พฤษภาคม

493

686
มิถุนายน

657

596
กรกฏาคม 326
สิงหาคม 384
กันยายน 389
ตุลาคม 664
พฤศจิกายน 819
ธันวาคม 1,354
รวม 6,906 5,135

 

 หมายเหตุ
๑. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถานฯได้มาจากการลงบันทึกในสมุดเยี่ยมชม
๒. ผู้เยี่ยมชมสถานฯ มีมากกว่าที่ได้ลงบึนทึกในสมุดเยี่ยมชม แต่ผู้เข้าชมไม่ได้ลงบันทึกในสมุดเยี่ยมชม

เวลาเปิดให้บริการ

- เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.

ปิดทำการทุกวันพุธ