102a0202__copy
ชื่อไทย  แปบควาย
ชื่อสามัญ  Siamese river abramine
ชื่อวิทยาศาสตร์  Paralaubuca harmandi Sauvage, 1883
ลักษณะเด่น
 เส้นข้างตัวไม่ต่อเนื่องกัน เกล็ดบนเส้นข้างลำตัว 81-94 เกล็ด
ลักษณะทั่วไป   รูปร่างยาวลำตัวแบนข้าง ปากเล็ก ตาโต ท้องเป็นสันคม สัดส่วนในตอนหน้าของลำตัวจะกว้างกว่าด้านท้าย ครีบอกยาวถึงฐานครีบท้อง ครีบท้องขนาดเล็ก ครีบก้นยาว ครีบหางเว้าลึก เกล็ดขนาดเล็ก เส้นข้างตัวไม่ต่อเนื่องกันสีลำตัวมีสีเหลืองอมเงิน ส่วนหัวมีสีเขียวเรื่อ ครีบมีสีเหลืองอ่อน ครีบหางมีขอบสีดำ เกล็ดบนเส้นข้างลำตัว 81-94 เกล็ด
ขนาด  พบใหญ่สุด20 ซม. ทั่วไป 15 ซม.
ที่อยู่อาศัย  อยู่ในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลแรง พบในแม่น้ำแม่กลองถึงแม่น้ำโขง บึงบอระเพ็ด พบรวมกันอยู่เป็นฝูง มีการอพยพเพื่อหาอาหารและวางไข่
นิสัยการกินอาหาร จับแมลงกินเป็นอาหาร
ฤดูการวางไข่ -
วิธีทำการประมง  ข่าย แห
ประโยชน์  ปรุงอาหาร, แปรรูป, สวยงาม