นาย วชิระ  กว้างขวาง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

 

นางพิมพา อุดมรัตน์   นางสาวอวยพร ปานเพชร

 นักวิชาการประมงชำนาญการ   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 

                                   

นางนิภา จันทร์ศรีรักษา                                         จ่าสิบเอกสิทธิพล โพธิ์ศรี

  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน