102g2006__copy
ชื่อไทย
  เสือสุมาตรา
, เสือข้างลาย
ชื่อสามัญ  Sumatran tiger barb
ชื่อวิทยาศาสตร์  Systomus partipentazona (Fowler,1934)
ลักษณะเด่น
มีแถบสีดำพาดขวางของลำตัว 5 แถบ คือที่บริเวณลูกตา หน้าครีบหลัง ฐานครีบหลัง ท้ายลำตัว และคอดหาง แถบดำบนครีบหลังไม่พาดลงมาถึงด้านล่างของลำตัว เส้นข้างตัวไม่สมบูรณ์
ลักษณะทั่วไป รูปร่างคล้ายปลาตะเพียนแต่มีขนาดเล็กกว่า ส่วนหัวโต ตาโต ปากเล็ก เกล็ดใหญ่ พื้นลำตัวมีสีจาง มีหนวด 1 คู่ที่มุมขากรรไกรบน มีแถบสีดำพาดขวางของลำตัว 5 แถบ คือที่บริเวณลูกตา หน้าครีบหลัง ฐานครีบหลัง ท้ายลำตัว และคอดหาง แถบดำบนครีบหลังไม่พาดลงมาถึงด้านล่างของลำตัว เส้นข้างตัวไม่สมบูรณ์ส่วนปลายของครีบหลังมีสีแดงสด ครีบอก และครีบหางใส ครีบท้อง ครีบก้นสีเหลืองอ่อน
ขนาด  พบใหญ่สุด 5 ซม.
ที่อยู่อาศัย  พบตั้งแต่ลุ่มน้ำแม่กลอง ถึงแม่น้ำโขง และภาคใต้ ในบึงบอระเพ็ดจะพบชุกชุมบริเวณที่มีพืชน้ำขึ้นหนาแน่น มีการจับเพื่อส่งเป็นปลาสวยงาม
นิสัยการกินอาหาร กินแพลงก์ตอนสัตว์ แมลงน้ำ
ฤดูการวางไข่ -
วิธีทำการประมง  ข่าย ไซสองหน้า
ประโยชน์  สวยงาม