**ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ/จ้าง

          - ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561     4 พฤษภาคม 2561     8 พฤษภาคม 2561     9 พฤษภาคม 2561

          - ลงวันที่ 7 เมษายน 2561     19 เมษายน 2561

          - ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561       27 มีนาคม 2561     

  - ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 รายละเอียด         25 ตุลาคม 2560 รายละเอียด         27 ตุลาคม 2560 รายละเอียด          - ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด   8 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด   13 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด                                                 14 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด           15 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด    16 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด                                                  29 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

 

          - ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 รายละเอียด รายละเอียด1   6 ธันวาคม 2560 รายละเอียด  รายละเอียด1  15 ธันวาคม 2560 รายละเอียด รายละเอียด1     18 ธันวาคม 2560 รายละเอียด รายละเอียด1 25 ธันวาคม 2560 รายละเอียด รายละเอียด1

          - ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 รายละเอียด  รายละเอียด1

**ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ/จ้าง แพมะนิลา รายละเอียด

** ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแพรับรองทรงมะนิลา ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดดังนี้

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เอกสาร)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแพรับรองทรงมะนิลา ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เอกสาร)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง (เอกสาร)

- รายการประมาณงานและราคา (เอกสาร)

- ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) (เอกสาร)

- แบบแปลนปรับปรุงแพรับรองทรงมะนิลา (เอกสาร)

** ร่างประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแพรับรองทรงมะนิลา ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดดังนี้

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เอกสาร)

- ร่างประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแพรับรองทรงมะนิลา ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เอกสาร)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง (เอกสาร)

- รายการประมาณงานและราคา (เอกสาร)

- ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) (เอกสาร)

- แบบแปลนปรับปรุงแพรับรองทรงมะนิลา (เอกสาร)