แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินที่ 2/ 2561

1.นายวชิระ กว้างขวาง  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ แบบฟอร์ม 5

2.นายสมศักดิ์  ทองหุล  นักวิชาการประมงชำนาญการ แบบฟอร์ม 5

3.นางพิมพา   อุดมรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ แบบฟอร์ม 5

5.นางสาวอวยพร   ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แบบฟอร์ม 5

6.นางสาวสุพัตรา  คงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แบบฟอร์ม 5

7.นางสาวภคอร  รัตนเทพบัญชากุล เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม 5

8.จ.ส.อ.สิทธิพล  โพธิ์ศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม 5

9.นางสาวกฤษดาวรรณ  ณีสกุล  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม 5