• ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่จัดแสดง
 • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บึงบอระเพ็ด

  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

  เดือน (ปี 2555)

  จำนวน (คน)

                            มีนาคม

  443

                           เมษายน                                    

   908

                            พฤษภาคม                           493

  มิถุนายน

  657

  กรกฎาคม

    

  สิงหาคม

   326

  กันยายน

   

  ตุลาคม

   

  พฤศจิกายน

   

  ธันวาคม

   

  หมายเหตุ 1. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถานฯได้มาจากการลงบันทึกในสมุดเยี่ยมชม

  2. ผู้เยี่ยมชมสถานฯ มีมากกว่าที่ได้ลงบึนทึกในสมุดเยี่ยมชม แต่ผู้เข้าชมไม่ได้ลงบันทึกในสมุดเยี่ยมชม