การเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ดินพรุ
      อาหารจากผลิตภัณฑ์ประมง
      การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ
      การเพาะลี้ยงปลาสวยงาม
      สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
      รูปของสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ
      กรมและสำนักงานต่าง ๆ ในสังกัด
      ลิงค์กระทรวงต่าง ๆ
      ลิงค์กรมต่าง ๆ
  ประกาศสอบราคา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี
Webmaster s_seehirunwong@hotmail.com
E-mail: tanifwcenter@hotmail.com
ifpattani@dof.thaigov.net

 

"...การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้
มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่าง
น้อยสองประการ
ประการแรกเมื่อจะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้รู้จริง
ควรจะได้ศึกษาให้ตลอดครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม
ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอน
หรือเพ่งเล็งเฉพาะแต่เพียงบางแง่บางมุม
อีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอ
คือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้น ๆ
ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งตนเป็นปรกติ และเที่ยงตรงเป็นกลาง
ไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจตามอำนาจความเหนี่ยวนำของอคติ
ไม่ว่าจะเป็นอคติฝ่ายชอบหรือฝ่ายชัง..."
>