logo

Saturday 29th of February 2020

บทบาทและหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล

หน้าที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๓

(สกลนคร)

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๓ (สกลนคร)  มีหน้าที่รับผิดชอบแหล่งน้ำ

ใน ๙ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ หนองคาย เลย อุดรธานี ขอนแก่น

นครพนม หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

      มีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ๑ ศูนย์ ได้แก่

       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

งานธุรการ

      ๑.  ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานบุคลากร  ควบคุมการใช้  การดูแลและบำรุงรักษา

ยานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

๒.  วางแผน  พัฒนา  ติดตาม  รวบรวมข้อมูล  งานแผนงาน  และงบประมาณ

ของหน่วยงาน

๓.  ประสานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, shared hosting. Valid XHTML and CSS.