สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน พิมพ์


สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน
 

 
 

 

สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

น้ำจืดเขต ๓ (สกลนคร) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕  แล้วเสร็จในปี  พ.ศ. ๒๕๓๗    

และเริ่มจัดแสดงในปีงบประมาณ ๒๕๓๘  เป็นอาคารแบบตึกชั้นเดียว  โครงหลังคาเหล็ก

ทรงสเปน  อุปกรณ์ และตู้แสดงพันธุ์ปลาจำนวน  ๓๖  ตู้


ตู้ปลาที่แสดงในสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน

 

 

    ตู้ปลา ขนาดกว้าง ๓.๗๕ เมตร ยาว ๑.๐๔  เมตร  สูง ๑ เมตร  จำนวน ๒ ตู้  

    ตู้ปลา ขนาดกว้าง ๑.๗๔ เมตร ยาว ๐.๗๖ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๓๐ ตู้   

     ตู้ปลาเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๘ เมตร  สูง ๑.๒ เมตร จำนวน ๒ ตู้  

ตู้ปลากว้าง ๓.๐๔ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร  สูง ๐.๖๒ เมตร จำนวน ๒ ตู้