นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ

e-Book กรมประมง

ข่าวสอบงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด
หน้าหลัก

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๑ (พะเยา) ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๑ (พะเยา) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง (รายละเอียด)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก
นำผ่านหรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๒/๒๕๖๑ การซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ,
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
จำนวน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
 
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำและสำรวจชลชีวประมง
วันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เข้าปฏิบัติงานด้านการประมง ในพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ตามกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณบ้านที่คุคีเหนือ - ใต้ และสำรวจชลชีวประมงบริเวณลำห้วยวะโดโกร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
ร่วมทำบุญตักบาตรภายใต้แนวคิด "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณอาคารกิตติคุณ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตามกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ประจำปี ๒๕๖๐
 
ประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ำ ฯ ตามโครงการบางระกำโมเดล
วันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๑ (พะเยา), ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เข้าร่วมประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงในแหล่งน้ำ และประเมินระดับการลงแรงประมงที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน ในเขตพื้นที่ของตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑ คลองกร่ำ หมู่ที่ ๙ บ้านตะแบกงาม, จุดที่ ๒ คลองวังแร่ หมู่ที่ ๓ บ้านวังแร่ และจุดที่ ๓ คลองแม่ระหัน หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่ระหัน ตามโครงการบางระกำโมเดล
 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 1 of 7

ข่าวประกาศกรมประมง

Free joomla themes

สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย

พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
*****************************

ปลายี่สกเทศ
ขนาด ๒ - ๓ ซม.
ราคาตัวละ ๒๐ สต.
*****************************

ปลานวลจันทร์เทศ
ขนาด ๒ - ๓ ซม.
ราคาตัวละ ๒๐ สต.
*****************************

ปลานิลแดงแปลงเพศ
ขนาด ๒ - ๓ ซม.
ราคาตัวละ ๔๐ สต.
ขนาด ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ ๖๐ สต.
*****************************

จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

*หยุดจำหน่าย
วันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์*
ติดต่อสอบถามก่อนซื้อ
ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
หมายเลขโทรสาร
๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
ในวันและเวลาราชการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
if-tak@dof.in.thประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลจริยธรรม ฯ

เอกสารแจกฟรี

009.jpg

App กระทรวงเกษตร ฯ

LINE ศปจ.ตาก

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday47
mod_vvisit_counterYesterday65
mod_vvisit_counterThis week47
mod_vvisit_counterLast week432
mod_vvisit_counterThis month1176
mod_vvisit_counterLast month1285
mod_vvisit_counterAll days73699

We have: 2 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: May 27, 2018