การฝึกอบรมหลักสูตร
“การประเมินความเสี่ยงอันตราย
ในห่วงโซ่วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินความเสี่ยงอันตรายในห่วงโซ่วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ” ณ ...

อ่านเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
และการแปรรูปสัตว์น้ำ"
รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญสุนทร คำสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำ" รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ...

อ่านเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
และการแปรรูปสัตว์น้ำ"
รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญสุนทร คำสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำ" รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ...

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ