สำรวจและตรวจติดตามการดำเนินงาน

กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดราชบุรี

    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนาย นายประวิทย์ ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี และนายอำนาจ จีนขาวขำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้เข้าร่วมสำรวจและติดตามกลุ่มเกษตรกร แปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดราชบุรี โดย...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฝ้าระวังอันตรายจากวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (ม.ค. 63)

    วันที่ 28 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่ม วิจัยการประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ดำเนินการสุ่มเก็บ ตัวอย่างสัตว์น้ำสด และผลิตภัณฑ์ น้ำปลาร้าปรุงรส จากตลาดเทศบาล อ.เมือง
จ. ศรีษะเกศ เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ สาร ฟอร์มาลินที่อาจจะปนเปื้อนในสัตว์น้ำทะเล เช่น...
อ่านเพิ่มเติมInfographic งานวิจัย กอส.

อ่านเพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านย้อนหลัง