ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.welovekingonline.com เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติของสัตว์น้ำสด เพื่อกำหนดมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบรรจุให้ถูกสุขลักษณะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยคุณสมบัติ และชนิดของจุลินทรีย์ทางด้านชีวเคมีและอณูวิทยา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยวิศวอุสาหกรรมสัตว์นํ้า

มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยการออกแบบ ประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ การเลือกเครื่องมือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

          การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2554

          กรมประมงโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ได้ดำเนินการตามแผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร โครงการผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกร ในกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 80 กลุ่ม ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงพัฒนาส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง (Traditional Fishery Products) ได้แก่ ปลาร้า ปลาส้ม แหนมปลา ปลาเชียง ไส้อั่วปลา กุ้งย่าง บูดู กะปิ ข้าวเกรียบ ปลาย่าง เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายในระดับท้องถิ่นเท่านั้น กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปแนะนำปรับปรุงสุขลักษณะรวมทั้งให้การรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพปลอดภัย ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ เช่น เลข อย. จากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และใบรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมืองจากกรมประมง

          ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 มีกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 92 กลุ่ม จาก 53 จังหวัด ได้สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพและออกใบรายงานผลทั้งสิ้น 240 ตัวอย่าง แบ่งเป็น หมักดอง 52% พร้อมบริโภค 33% แห้ง/เค็มแห้ง/เค็ม 3% กึ่งแห้ง 8% และรมควัน 4% โดยส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมี มีตัวอย่างที่ตรวจพบสารกันเสียในปริมาณที่สูงเกินเกณฑ์กำหนด จำนวน 14 ตัวอย่าง ในผลิตภัณฑ์ส้มฟัก แจ่วบอง น้ำพริกนรกแมงดา น้ำพริกกุ้งไข่เค็ม และเชียงปลา สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลชีววิทยา มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาส้ม และส้มฟัก จำนวน 4 ตัวอย่าง ที่ตรวจพบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค คือ ซัลโมเนลล่า และ ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม ส้มฟัก ปลาร้า แจ่วบอง ปลาจ๊อ ปลาแดดเดียว ปลาแห้งและปลารมควัน ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์ม อี โคไล รวมทั้งยีสต์และรา ในปริมาณสูงซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สุขลักษณะการผลิตที่ไม่ดี จากการสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำทั้งหมด 138 ตัวอย่าง มีเพียง 77 ตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มน้ำบริโภค คิดเป็น ร้อยละ 55.80 จากการประเมินสุขลักษณะสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของกลุ่มเกษรกร จำนวน 40 กลุ่ม พบว่ามีกลุ่มที่ผ่านการประเมินและได้รับใบรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมืองจำนวน 29 กลุ่ม

          เมื่อพิจารณาการดำเนินงานในรูปกลุ่มที่ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย การควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตและสุขลักษณะที่ดีในการผลิต รวมทั้งการมีสถานแปรรูปที่ถูกสุขลักษณะ สามารถแบ่งระดับกลุ่มได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ดีถึงดีมาก มีจำนวน 14 กลุ่ม ระดับที่ 2 พอใช้ถึงเกือบดี มีจำนวน 16 กลุ่ม และระดับที่ 3 ยังต้องปรับปรุงแก้ไข มีจำนวน 62 กลุ่ม

ประมวลภาพกิจกรรม


ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง


< >