ประชาสัมพันธ์ 


1. แบบฟอร์มสรุปค่าเช่าบ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานประมงจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  26/11/2561 - 14:18 น.

2. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562  07/11/2561 - 13:24 น.

3. คะแนนตัวชี้วัดสำนักงานประมงจังหวัด  25/10/2561 - 11:04 น.

4.[ด่วนที่สุด] ขอให้สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดจัดส่งข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่เสนอของบประมาณและ/หรือ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และ 2563 จากแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค รวมถึงที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 12/10/2561 - 16:05 น.

5. รายงานผลการพิจารณา เรื่อง "การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ" 05/10/2561 - 10:35 น.

6. แบบรายงานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของสำนักงานประมงจังหวัด 02/10/2561 - 13:45 น.

7. คู่มือการกู้คืนระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC Dell Optipex 3050 MT และ Nootebook Dell Vostro 3468 17/05/2561 - 15:08 น.

 

รายการยอดนิยม

  
รวมรายการที่ได้รับความนิยมสูง อาทิเช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือ แบบฟอร์ม และอื่นๆ แสดงทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาทั้งหมด แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมผู้ตรวจราชการ / สนง.ปจ.

(ทดสอบ)