ประชาสัมพันธ์ 


1. กษ 0513.5/ว 2052 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปี ประจำปีประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 (ในวันประชุมขอให้ท่านจดจำเลขที่ลงทะเบียนและแสดงบัตรประชาชนเพื่อแสดงตน)  14/06/2561 - 16:46 น.

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 (ในวันประชุมขอให้ท่านจดจำเลขที่ลงทะเบียนและแสดงบัตรประชาชนเพื่อแสดงตน)  12/06/2561 - 11:00 น.

3. คู่มือโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ  07/06/2561 - 11:35 น.

4. คู่มือการปฎิบัติการและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  04/06/2561 - 16:04 น.

5. คู่มือโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย-กรมส่งเสริมการเกษตร  24/05/2561 - 14:10 น.

6. กษ 0513.5/ว 1814 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญและโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 23/05/2561 - 16:15 น.

7. แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติราชการภาค 22/05/2561 - 13:53 น.

8. คู่มือการกู้คืนระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC Dell Optipex 3050 MT และ Nootebook Dell Vostro 3468 17/05/2561 - 15:08 น.

 

รายการยอดนิยม

  
รวมรายการที่ได้รับความนิยมสูง อาทิเช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือ แบบฟอร์ม และอื่นๆ แสดงทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาทั้งหมด แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมผู้ตรวจราชการ / สนง.ปจ.