ลงพื้นที่ติดตามโครงการชลประทานขนาดเล็กและติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

Post on 16 March 2018
by Super User

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัว ลงพื้นที่ติดตามโครงการชลประทานขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ และติดตามเยี่ยมการดำเนินงานของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ของนายเฉวียน จันทะลุน กิจกรรมหลักคือทำไร่นาส่วนผสม กิจกรรมด้านการประมง มีการเลี้ยงปลานิลแดงในบ่อดิน และนายอ่อน อาสาธง กิจกรรมหลักคือทำไร่นาส่วนผสม กิจกรรมด้านการประมง มีการเลี้ยงปลานิลแดงในบ่อดิน เลี้ยงกบในกระชังบก โดยได้แนะนำการปรับปรุงฐานการเรียนรู้ด้านประมง เพื่อเตรียมพร้อมในการอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกรต่อไป 

(ดูภาพประกอบ)

 ......................................................................