ติดตามการดำเนินงานและร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

Post on 16 March 2018
by Super User

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน, นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับนายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ติดตามการดำเนินงาน และร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ อาคารหนองงิ้วงก หมู่ 3 บ้านป่าจี้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

(ดูภาพประกอบ)

 ......................................................................