สรุปประเด็นข้อตรวจพบ

ระเบียบที่ใช้บ่อย ๆ

ระบบงานภายในกรมประมง

หนังสือที่ กษ 0525/325 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560
เรื่องการจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานแผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 update 16/10/60 


หนังสือที่ กษ 0525/ว 327 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560
เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
update 6/10/60


หนังสือที่ กษ 0525/ว 303 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
 update 14/09/60


หนังสือที่ กษ 0525/ว 289 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 

เรื่อง การตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภคงวดเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
update 29/08/60 


หนังสือที่ กษ 0525/ว 240 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง การตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภค
แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
update 26/07/60 


 หนังสือ กษ 0525/ว 225 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงและแบบประเมินความพึงพอใจ 


หนังสือที่ กษ 0525/205 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3
update 22/06/60


 หนังสือที่ กษ 0525/107 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2
update 28/03/60


 หนังสือที่ กษ 0525/106 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1

 update 20/12/59


หนังสือที่ กษ 0515/ว 350 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4
update 26/9/59


หนังสือ ที่ กษ 0515/320 ลว 26 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง
(สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค)
เอกสารแนบ แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560
update 26/8/59


 

หนังสือ ที่ กษ 0515/ว 253 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3
up date 17/6/59 


 

หนังสือ ที่ กษ 0515/ว 137 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2
up date 14/3/59


 

หนังสือ ที่ กษ 0515/ว 4 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1
up date 7/1/59


 

 

 

 

 

 

 


 


แจ้งเปลี่ยน e-mail กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็น   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


แจ้งรายชื่อส่วนราชการที่ขอยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ 

ตอบข้อหารือ เรื่องการปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งบประมาณเกินกว่า 1 ล้านโดยวิธีสอบราคา
            เอกสารแนบ

ตอบข้อหารือแนวทางจัดซื้อจัดจ้างในส่วนราชการเดียวกันและการเบิกจ่ายเงินระหว่างกัน
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
รายงานและเอกสารที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้ สตง. เป็นประจำ

  

Read more...
 
images/stories/GF.pdf   

 
Joomla themes
sommai3.jpg

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
 

แบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจในเว็บไซด์
 
 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 6 อาคาร จุฬาภรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร: 02 562 0545 email: internal@dof.in.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย 
นายวีรวัฒน์  ภัทรกมลสิทธิ์ โทรศัพท์ 02-562-0545 ภายใน 3604
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter