ข้อเสนอแนะ / ข้อกำหนด
ตัวอย่างการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ การจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ การจัดซื้อจัดจ้างบริการสารสนเทศ
และการจัดจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่น ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ IPv6 ระยะที่ ๒

1.
ข้อกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ฯ

2.
ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ฯ

3.
ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้างบริการฯ

4.
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการสารสนเทศภาครัฐ