ห้องเรียน(joomla)

Login Form

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 14 September 2016 15:42
There are no translations available.


วันที่ 14 กันยายน 2559 เมื่อเวลา 13.30 น. ดร.วิชาญ. อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมง ประชุมแนวทางการดำเนินงานภายหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาที่ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ นำเรือประมงมาเข้ารับการตรวจสอบ หลังจากวันที่ 15 กันยายน 2559. ร่วมกับประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และผู้แทนจากศูนย์ PIPO ในการนี้ได้ตอบข้อซักถาม และให้แนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในรูปเดี่ยวกัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ศทส.ดูแลระบบการประชุมทางไกล
Last Updated ( Wednesday, 14 September 2016 16:28 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 14 September 2016 08:43
There are no translations available.


ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง ครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ มีท่านรองอธิบดีกรมประมง นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมประมง เป็นประธานการประชุม
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 06 September 2016 09:41
There are no translations available.


เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือจัดทำแผนงานสำหรับการขับเคลื่อนงานปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri - map แปลงใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 25 August 2016 09:13
There are no translations available.

Work flow กระบวนการให้บริการต่างๆ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.การให้บริการข้อมูลสถิติประมง (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติประมง)
(ก่อนปรับปรุง) (หลังปรับปรุง)
2.การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานคอมพิวเตอร์(กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย) 
(ก่อนปรับปรุง) (หลังปรับปรุง)
3.การให้บริการทำแผนที่ด้านการประมง (กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง)
 (ก่อนปรับปรุง) (หลังปรับปรุง)
4.การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ (กลุ่มสารสนเทศฐานข้อมูล) 
(ก่อนปรับปรุง) หลังปรับปรุง)
Last Updated ( Monday, 05 September 2016 09:33 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 25 August 2016 09:02
There are no translations available.


วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานการประชุม conference กับสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล 22 แห่ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตรวจเรือประมงพาณิชย์ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 และได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจเรือที่ขึ้นคาน เรือที่ไม่ได้ทำการประมง และกรณีเรือที่ไม่มาแสดงตนให้ตรวจสอบ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ณ ห้องประชุม ป.ปลา กองบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ศทส.ดูแลระบบการประชุมทางไกล
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 55

ข่าวราคากลาง

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง