ห้องเรียน(joomla)

Login Form

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 18 August 2016 09:05
There are no translations available.


วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการ พร้อมด้วย ผช.พรชัย สิงหบุญ และนายพัฒนพงศ์ ชูแสง ประชุมผ่านระบบ conference ร่วมกันประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ pipo. เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการนี้ได้มีการตอบข้อซักถามจากเจ้าหน้าที่ทั้งจากสนง.ประมงจังหวัด และศูนย์pipo เพื่อให้ได้ข้อสรุปและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันต่อไป พร้อมเจ้าหน้าที่ ศทส.ดูแลการประชุม
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 15 August 2016 13:10
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมป.ปลา ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผอ.กองบริหารจัดการด้านการประมง ประชุมผ่านระบบ Conference. เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ผ่านระบบเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการตอบข้อซักถามพร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ ศทส.ดูแลการประชุม
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 10 August 2016 12:17
There are no translations available.


วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายสมโภชน์ กริบกระโทก ผู้ตรวจราชการกรม พร้อม เจ้าหน้าที่กองป้องกันและต่อต้านการทำประมงผิดกฏหมาย (กปผ.)พร้อมกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง การประชุม Conference  กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด  เรื่องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการกรอกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้า ณ ห้องประชุมป.ปลา กองบริหารจัดการประมง โดยมีเจ้าหน่าที่ ศทส.ดูแลการประชุมทางไกล
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 09 August 2016 13:58
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ป.ปลา ท่านผต.วิชาญ อิงศรีสว่าง พร้อมด้วยผอ.อรุณชัย พุทธเจริญ ร่วมหารือผ่านการประชุม conference ร่วมกับประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าทึ่ ในการตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ขนาดตั้งแต่ 10->30 ตันกรอส ทั้งนี้ได้ตอบข้อซักถามพร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ โดยมีเจ้าหน่าที่ ศทส.ดูแลการประชุมทางไกล
Last Updated ( Wednesday, 10 August 2016 12:20 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2016 09:54
There are no translations available.


วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.นาย วิชาญ อิงศรีสว่าง  ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุม conference กับ 22 จังหวัดชายทะเล ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีเจ้าหน่าที่ ศทส.ดูแลการประชุมทางไกล
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 55

ข่าวราคากลาง

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง