สารสนเทศภายในกรมประมง
There are no translations available.

E-mail
เช็คอีเมล์ Fisheries
เช็คอีเมล์ Dof


Application
ระบบงานบุคลากร (Dpis)
ระบบติดตามเรือประมงไทย 
ระบบห้องสมุด
ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรมประมง 
ระบบสถิติ 
พจนานุกรมกิจกรรมกรมประมง
ระบบภูมิสารสนเทศ กรมประมง
ระบบสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ

ระบบทะเบียนเกษตรกร
ระบบทะเบียนเกษตรกร

MD Online
ระบบ MD (Admin) 
ระบบ MD (User) 

FSW & IUU
ระบบ FSW
ระบบ CIUU (ใหม่)

ระบบทะเบียนเรือประมง
สืบค้นข้อมูลเรือประมงไทย
Download file (บุคคลทั่วไป)
ระบบ CIUU 
ระบบตรวจสอบและควบคุมการทำการประมง IUU

ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน
IPA ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน ปี 2552-2554     (ส่วนกลาง)    (ส่วนภูมิภาค / ADSL)


ระบบงบประมาณการเงิน
ระบบงบประมาณการเงิน 54
ระบบงบประมาณการเงิน 55

ระบบหนังสือรับรอง
ตรวจสอบใบอนุญาต
Admin System


VPN
SSL-VPN


Web Conference 
Web Conferene

 

เว็บไซต์ส่วนกลาง 
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

Last Updated ( Thursday, 01 October 2015 09:23 )