หน้าที่ความรับผิดชอบ
There are no translations available.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และกรมเพื่อกำหนดเป็นนโยบาย
ระดับกรม
๒ ศึกษา วิเคราะห์ ดูแลรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมประมง
และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องรองรับมาตรฐาน ข้อกำหนด และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมและสำนัก/กอง ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓ พัฒนา และกำกับ ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการ e-service แบบ one*stop
service ในการดำเนินการธุรกิจของผู้ประกอบการด้านการประมง อาทิ การบริการออกใบอนุญาต
นำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การบริการออกใบรับรอง Health*Certificate ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หนังสือกำกับการขนย้ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์ของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
๔ กำหนดกรอบรูปแบบ และมาตรฐานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประมงผ่านระบบเครือข่าย
ของกรมประมงให้ทันสมัยอย่างเป็นระบบ
๕ วิเคราะห์ ออกแบบ พิจารณาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (MIS*และ*EIS) เพื่อสนับสนุน
การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
๖ ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลทางสถิติ และข้อมูลสารสนเทศด้านการประมงของประเทศ
พัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลสถิติประมง วิธีการประมวลผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ
รวมทั้งจัดทำพยากรณ์และรายงานสถิติการประมงด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗ ศึกษา พัฒนางานวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการประมง รวมถึงรวบรวม จัดทำ
ปรับปรุงและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
๘ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประมงและระบบงาน
ให้สามารถเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการประมงของประเทศ
๙ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายภายใน และอินเตอร์เน็ต เพื่อการบริหารงานของกรมประมง ส่วนราชการต่าง ๆ 
และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ตลอดจนผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป
๑๐ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการในการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ เพื่อกำหนดหลักสูตร
และให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของกรมประมง
๑๑ พัฒนาและส่งเสริมการนำ ICT และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) มาใช้สนับสนุนในการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติงาน และให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรบุคคล ต้นทุน                  
ระยะเวลาในการดำเนินการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร
และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๒ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านสารสนเทศของหน่วยงานในกรมประมง และจัดทำรายงาน
เสนอ CIO และอธิบดีกรมประมง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการสูงสุด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
๑๓ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายในกรมประมง
รวมถึงเอกชนที่ใช้ระบบเครือข่ายของกรมประมง
๑๔ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๕ กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการใช้งานระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์
ของหน่วยงานและบุคลากรกรมประมงให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนด