การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
There are no translations available.

การประชุมปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง ชั้น ๑ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

เอกสาร
1. การทุจริต
2.การสร้างเครือข่าย
3.ขั้นตอนการร้องเรียน
4.ช่องทางการประชาสัมพันธ์
5.กรณีศึกษา