There are no translations available.

Work flow กระบวนการให้บริการต่างๆ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.การให้บริการข้อมูลสถิติประมง (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติประมง)
(ก่อนปรับปรุง) (หลังปรับปรุง)
2.การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานคอมพิวเตอร์(กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย) 
(ก่อนปรับปรุง) (หลังปรับปรุง)
3.การให้บริการทำแผนที่ด้านการประมง (กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง)
 (ก่อนปรับปรุง) (หลังปรับปรุง)
4.การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ (กลุ่มสารสนเทศฐานข้อมูล) 
(ก่อนปรับปรุง) หลังปรับปรุง)
Last Updated ( Monday, 05 September 2016 09:33 )