หน่วยงานย่อยศทส.2559 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 03 October 2016 09:40
There are no translations available.

             นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 
                   นายอนุชา ขันธ์สุวรรณ
             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
           
              นางชลธิชา สันติภาตะนันท์
            
กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
                 
                
                     นายดำรงค์ เกิดกิจ
              หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
                  
                 นางกมลลักษณ์ ไตรจรัสพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    
                      นางสาววิรงรอง ทิมดี
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

Last Updated ( Wednesday, 09 November 2016 14:54 )