ประวัติศูนย์สารสนเทศ
There are no translations available.

   ประวัติ
กรมประมงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการมานาน และเห็นถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ
จึงให้การสนับสนุน ผลักดันงานด้านสารสนเทศ โดยการจัดตั้งหน่วยงานระดับกองเพื่อรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของกรมฯ
คือ “กองสารสนเทศทรัพยากรประมง”  เมื่อมีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายในกรมฯ ในปีงบประมาณ 2540
และแบ่งงานภายในเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาข้อมูลดาวเทียม กลุ่มวิจัยและพัฒนาข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กลุ่มวิจัยโครงสร้างทรัพยากรประมง กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ประมง
ซึ่งได้มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้ปรับโครงสร้างของส่วนราชการในปี 2545 จึงมีการปรับเปลี่ยนและจัดระบบบริหารหน่วยงานภายในกรมประมงใหม่
เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน ทั้งนี้ ได้ตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศทั้งหมดของกรมประมง
โดยการนำหน่วยงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมารวมไว้ด้วยกันภายใต้ “ศูนย์สารสนเทศ”
  

1.นายสมชาติ สุขวงค์  

        2546-2547                           

2.นางสันทนา ดวงสว้สดิ์

        2547-2547          

3.นายวัฒนะ ลีลาภัทร 

         2547-2548          

4.นายสุเมธ ตันติกุล

        2548-2551          

5.นายนฤพล สุขุมาสวิน 

        2551-2554     

6.นายจุฬ สินชัยพานิช

2554        -2558 (ธันวาคม)        

7.นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย

2558(ธันวาคม)        -ปัจจุบัน                                                                                    

Last Updated ( Wednesday, 30 December 2015 14:41 )