กองกฎหมาย กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-561-2928  แฟกซ์. 02-561-2928