Print 

 

 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 กฎกระทรวง

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ประกาศกรมประมง 

 ระเบียบกรมประมง