" หน้าที่ความรับผิดชอบ "

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธิการ

ประมงในเขตการประมงไทยกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลากฎหมาย

ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทั้งในประเทศ และ

ระหว่างประเทศ


 

(๓) ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ คำสั่ง

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และกฎหมายของ

ประเทศและระหว่างประเทศรวมทั้งวินิจฉัยและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ

การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


 

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และ

อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม


 

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขต

กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการประมง


 

(๖) ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมาย ข้อกำหนด

สนธิสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรม


 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

ที่ได้รับมอบหมาย