คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 907/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการ
ประมง พ.ศ. 2559
 
up 15/12/2559 


  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 118/2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฺิในคณะกรรมการนโยบาย
การประมงแห่งชาติ
 
up 04/03/2559


  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1194/2558 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  up 13/01/2559


  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 17/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558
 up 13/01/2559


      กลับ <<<                                                                                                                                                   >>> ต่อไป